Ponúkame produkty, ktoré pomáhajú osobám so sluchovým postihnutím sa zaradiť do spoločenského života a zároveň zlepšiť kvalitu života v každodených činnostiach. V našej širokej ponuke nájdete signalizačné systémy do vášho domova, komunikačné systémy, TV súpravy na počúvanie televízie a rádia, špeciálne telefóny a mobilné telefóny, bezdrôtové indukčné slučky a indukčné slučky do verejných priestorov, doplnkový predaj a príslušenstvo k načúvacím prístrojom, produkty na ochranu sluchu. Na všetky spomínané kompenzačné pomôcky je možné požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o peňažný príspevok.

Štát podporuje sociálne začlenenie osôb so sluchovým postihnutím do spoločnosti tým, že im poskytuje pomoc vo forme jednorazových a opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Peňažný príspevok sa poskytne: 

 • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok.
 
Peňažný príspevok je možné poskytnúť len na pomôcky uvedené zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP.
 
Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky,
 
Peňažný príspevok sa neposkytne:
 
 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
 • na pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku,
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
 
Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u nás o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.
 
Ďalší peňažný príspevok na kúpu alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel. Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:
 
 • je nefunčkná a nemožno ju opraviť,
 • je nefunkčná a cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50 % poskytnutého peňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo
 • vyššia ako 50 % ceny pomôcky alebo 50 % ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky alebo
 • nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní. 

Výška peňažného príspevku je najviac 8 630,42 €

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €.

Určenie výšky: 

 • určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP,
 • určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny v prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.
Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok
 
Nárok na peňažný príspevok a na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.
 
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo úpravu pomôcky sa vypláca v eurách
 
 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky priznal
         > na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
         > na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú             si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky priznal, určí.

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:

 • kúpiť si pomôcku, dať si upraviť pomôcku alebo absolvovať výcvik do troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak pomôcku nie je možné kúpiť, upraviť alebo nie je možné absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov na strane osoby, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje pomôcky alebo vykonáva výcvik používania pomôcky,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a výšku peňažného príspevku na kompenzáciu.
Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).
 
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť peňažný príspevok, ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia:
 
 • predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo 
 • je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu tejto pomôcky alebo
 • pomôcka, na ktorej kúpu bol poskytnutý tento peňažný príspevok vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP; v takomto prípade má osoba s ŤZP možnosť vrátiť takúto pomôcku, ak je funkčná.

Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve. 

Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade,:

 • ak skutočná hodnota pomôcky je najviac 165,97 €,
 • ak dedičia pomôcku vrátia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ak bol peňažný príspevok poskytnutý za účelom kúpy psa so špeciálnym výcvikom alebo druhého načúvacieho aparátu.

Žiadosť o vystavenie dokladu o cene

Prosím, pošlite mi doklad o cene na pomôcku:

Kontakt

AudioCARE
Račianska 96 (Optimum park, budova E)
831 02 Bratislava

+421 948 217 032

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode