Indukčné slučky

 
Čo je to indukčná slučka?

Užívateľom načúvacieho prístroja robí vážny každodenný problém porozumieť a pochopiť hlasy prijímané cez mikrofón načúvacieho prístroja. Riešením môže byť indukčná slučka v prípadoch, keď sa načúvadlo používa v prostredí s vonkajšími rušivými zvukmi a ozvenami alebo, keď sluchovo postihnutý má počúvať vzdialené alebo skreslené zvuky a porozumieť im.

Indukčná slučka je elektronickým zariadením používaným pri komplexnej debarierizácii. Správnym názvom je audio-frekvenčný slučkový zosilňovací systém. Indukčné slučky boli vyvinuté s cieľom uľahčiť sluchovo postihnutým ľuďom príjem zvukových informácií a zlepšiť ich zrozumiteľnosť. Priestory vybavené indukčným slučkovým zosilňovacím systémom sú označené medzinárodne dohodnutým grafickým symbolom.

Zariadeniami fungujúcimi na základe indukčného princípu boli zo začiatku nahradené slabé zvukové signály telefónnych slúchadiel. Načúvací prístroj vybavený snímačom schopným vnímať indukované elektromagnetické pole, nastavený do polohy „T” umožňuje príjem slabého indukčného poľa vytváraného malou cievkou telefónneho slúchadla, čím sa vylúči prípadné nežiaduce skresľovanie zvuku reproduktorom alebo vzduchom. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť kvalitné prijímanie zvukových signálov a zlepšiť zrozumiteľnosť hovoreného slova.  Odtiaľto je odvodený aj názov „T” poloha.

Vďaka niekoľko desaťročnému technickému vývoju, namiesto analógových načúvacích prístrojov postupne a nezadržateľne preberajú miesto prístroje fungujúce na princípe digitálneho spracovania zvukového signálu. Cieľom technického vývoja je dosiahnuť reprodukciu prirodzeného zvuku v čím väčšej miere. Vďaka výsledkom rozvoja technológie založenej na indukčnom princípe je v súčasnej dobe možné pokryť indukčným slučkovým zosilňovacím systémom už aj celé divadelné alebo koncertné sály a toto riešenie poskytuje sluchovo postihnutým ľudom skoro plnohodnotný zážitok z príjmu kvalitných zvukových signálov divadelného predstavenia alebo koncertu. Inštaláciou primeraného indukčného slučkového zosilňovacieho systému sa dajú pokryť priestory rôznej veľkosti a rôzneho tvaru: od pár štvorcových metrov okolo pracovného stola, kde prebiehajú diskusie osobného rázu až po športové haly s rozlohou niekoľko tisíc štvorcových metrov.

Ako to funguje?
V prípade inštalácie pevnej indukčnej slučky zosilňovač sa má umiestniť takým spôsobom, aby bol čím bližšie k zvukovému zdroju (1. obrázok).  Slučka sa má umiestniť po obvode miestnosti buď v chrániacich rúrkach vložených do múru alebo pomocou plastovej inštalačnej lišty na stene, respektíve pod podlahou krytou kobercom alebo parketami. Slučka sa dá ukryť aj v zavesených podhľadoch. Pri takomto riešení môže byť umiestnená aj vo väčšej vzdialenosti od stien. Najdôležitejšou požiadavkou pri inštalácii indukčnej slučky je aby začínala v zosilňovači a aj tam končila. Na zosilňovač indukčnej slučky sa má napojiť najmenej jeden mikrofón (je možné pripojiť aj viac mikrofónov). Zvukový signál zachytený mikrofónom sa premení na elektrický signál (krátka žltá vlnovka), ktorá postupuje ďalej do zosilňovača. Zosilňovač zosilní tento signál (dlhá žltá vlnovka) a odvysiela ho ako elektromagnetické pole budené striedavým napätím do priestoru miestnosti.

                                        

Elektrický prúd vyvolaný striedavým napätím zosilneného zvukového signálu pri pohybe po slučke budí meniace sa elektromagnetické pole (2. obrázok). Pomocou prístroja v dosahu elektromagnetického poľa môžeme priamo prijímať čisté, nerušené zvuky budené indukčnou slučkou.

                                        

Načúvací prístroj v polohe ‘T’

Tradičné načúvacie prístroje sú vybavené malou cievkou (T-coil: z toho je odvodený názov polohy „T”). V prípade, že užívateľ prístroja sa nachádza v priestore dosahu indukčnej cievky a prepne prístroj do polohy „T”, táto cievka funguje ako prijímač signálov odvysielaných indukčnou cievkou. Audio signál sa vzbudzuje priamo v tejto špirále a načúvací prístroj premení tento elektrický signál na počuteľný zvuk. Týmto postupom sa vylúčia rôzne rušivé javy a prístroj prenosom čistých zvukov pomôže užívateľovi pri zrozumiteľnej komunikácii.

Načúvací prístroj v polohe ‘M’

Pokiaľ miestnosť nie je vybavená indukčnou slučkou, užívateľ s poškodeným sluchom použije základnú funkciu načúvacieho prístroja v polohe ‘M’. Mikrofón v tejto polohe sníma zvuky (tlakové vlny) prichádzajúce zo všetkých strán. (Zvuky pochádzajúce z blízkosti mikrofónu zosilní viac ako zvuky vzdialené.) Rušivé zvuky v okolí mikrofónu (napríklad posúvanie stoličiek, diskusia skupiny ľudí, atď.) prehlušia hlas cieľovej osoby, s ktorou chce sluchovo postihnutý viesť rozhovor.

Inštalácia indukčnej slučky

Zosilňovač indukčnej slučky sa má umiestniť v blízkosti zvukového zdroja. Káble slučky sa majú umiestniť na okraji priestoru miestnosti, pokiaľ je to možné v rovnakej výške akú má poloha načúvacieho prístroja (bežne je to výška človeka v sediacej polohe). Slučka sa môže umiestniť aj pod podlahou krytou kobercom alebo parketami. Slučka sa dá ukryť v zavesených podhľadéch. Môže sa stať, že pri inštalácii natrafíte na prekážky, ktoré treba obísť. Pokiaľ je to možné, treba sa vyvarovať väčším tvarovým deformáciám kábla slučky.

Odporúča sa skontrolovať funkčnosť celého systému ešte pred zakotvením slučky. Ku kontrole sa môže použiť načúvací prístroj alebo špeciálny testovací prístroj.

Pri inštalácii sa má zobrať do úvahy aj to, či v susednej miestnosti už nebol umiestnený ďalší zosilňovač indukčnej slučky. Môže sa totiž stať, že v prípade inštalácií viacero zosilňovačov vedľa seba dôjde k vzájomnej interferencii signálov odvysielaných týmito prístrojmi.

Prednosťou indukčnej slučky je, že je nastavená na spôsob užívania „set and forget”, čo znamená, že stačí ju raz nainštalovať a potom už nemáte ďalšie starosti s jej prevádzkou.

V súčasnosti zohráva významnú úlohu debarierizácia, ktorou sa majú vytvoriť podmienky k tomu, aby pre hendikepovaných ľudí so zmyslovým, sluchovým a mentálnym postihnutím, respektíve so zníženou pohyblivosťou boli vytvorené podmienky pre rovnosť príležitostí, rovného prístupu k poskytovaným službám a komplexné riešenie bezbariérového vstupu a pohybu v súkromných priestoroch ako aj v spoločenských budovách.

Indukčné slučky sa dajú použiť skoro všade, vo veľmi širokom okruhu a v priestore s nekonečnou radou rôznych variácií: od pracovných stolov rôznych úradov až po veľké haly. Ponúkajú efektívne riešenie pri dorozumievaní sa sluchovo postihnutých s ostatnými ľuďmi v dopravných prostriedkoch, na železničných staniciach alebo letiskách. Toto technické riešenie  môže byť nápomocné sluchovo postihnutým na každom mieste a v každej situácii, keď rôzne vonkajšie vplyvy môžu narušiť komunikáciu medzi sluchovo postihnutými a ostatnými ľuďmi alebo, keď je príliš veľká vzdialenosť medzi rečniacou a sluchovo postihnutou osobou.

Indukčné slučky môže použiť každý kto disponuje vhodným prístrojom na príjem ich signálu (načúvadlo alebo prístroj na testovanie indukčnej slučky). Rovnako sa môžu použiť ako v interiéri tak aj v exteriéri. Ich používanie je opodstatnené v prípadoch, keď postihnuté osoby používajú načúvací prístroj umiestený za uchom. (Prístroje ale musia byť vybavené indukčnou cievkou T-coil).

Prítomnosť indukčnej slučky sa odporúča označiť niektorým z nasledujúcich symbolov:
Komu sa odporúča?

V súčasnosti zohráva významnú úlohu debarierizácia, ktorou sa majú vytvoriť podmienky k tomu, aby pre hendikepovaných ľudí so zmyslovým, sluchovým a mentálnym postihnutím, respektíve so zníženou pohyblivosťou boli vytvorené podmienky pre rovnosť príležitostí, rovného prístupu k poskytovaným službám a komplexné riešenie bezbariérového vstupu a pohybu v súkromných priestoroch ako aj v spoločenských budovách.

Indukčné slučky sa dajú použiť skoro všade, vo veľmi širokom okruhu a v priestore s nekonečnou radou rôznych variácií: od pracovných stolov rôznych úradov až po veľké haly. Ponúkajú efektívne riešenie pri dorozumievaní sa sluchovo postihnutých s ostatnými ľuďmi v dopravných prostriedkoch, na železničných staniciach alebo letiskách. Toto technické riešenie  môže byť nápomocné sluchovo postihnutým na každom mieste a v každej situácii, keď rôzne vonkajšie vplyvy môžu narušiť komunikáciu medzi sluchovo postihnutými a ostatnými ľuďmi alebo, keď je príliš veľká vzdialenosť medzi rečniacou a sluchovo postihnutou osobou.

Indukčné slučky môže použiť každý kto disponuje vhodným prístrojom na príjem ich signálu (načúvadlo alebo prístroj na testovanie indukčnej slučky). Rovnako sa môžu použiť ako v interiéri tak aj v exteriéri. Ich používanie je opodstatnené v prípadoch, keď postihnuté osoby používajú načúvací prístroj umiestený za uchom. (Prístroje ale musia byť vybavené indukčnou cievkou T-coil).

Dopravné uzly: letisko, autobusové a železničné stanice, parkoviská, atď.

Dopravné prostriedky: taxíky, osobné autá, malé autobusy, vyhliadkové autobusy, vlaky, lode, atď.

Verejné inštitúcie: nemocnice, úrady, kostoly, atď.

Kultúrne ustanovizne: divadlá, kiná, športové haly, štadióny, atď.

Miesta kde sa poskytujú služby: výdajne lístkov, pokladnice, reštaurácie rýchleho občerstvenia, informačné strediská, atď.

Pracoviská: rokovacie miestnosti, konferenčné miestnosti, kancelárie, atď.

Domov: obývacia izba (TV), počúvanie hudby, telefonovanie, atď.

Školstvo: prednášková sieň, učebňa, aula, atď.


Výhliadky na rovnosť?
V záujme vytvorenia rovných podmienok pre sprístupnenie zastavaného prostredia pre všetkých ľudí sa pri projektovaní budov a komfortu poskytovaného týmito budovami má brať ohľad aj na odlišné schopnosti ich užívateľov.  Nároky ľudí s odlišnými schopnosťami sa ale nebudú spĺňať individuálne majú sa však zhrnúť a zohľadniť generálne pri projektovaní. Metóda generálneho projektovania pri zohľadňovaní sociálnych odlišností a zabezpečenia vyhliadky na rovnosť vychádza z rôznorodosti ľudí. Hlavným cieľom sledovaným pri zabezpečení rovných príležitostí je, aby sme jedným výrobkom dokázali pokryť meniace sa požiadavky a nároky užívateľov v rôznom čase a v rôznych situáciách.

Pre každého občana – vrátane aj hendikepovaných – a v každej oblasti spoločenského života, pri poskytovaní sociálnych a zdravotných služieb, vzdelávania, kultúrneho vyžitia ako aj zábavy sa má vytvoriť rovnosť príležitostí. Hendikepovaným občanom sa má zabezpečiť rovnosť prístupu k službám. Pre sluchovo postihnutých ľudí robí problém získať informácie alebo komunikovať v danom prostredí. Na každom mieste (domácom alebo verejnom priestranstve), na ktorom sa môžu vyskytnúť a zdržiavať sluchovo postihnutý ľudia, by sa malo inštalovať, s cieľom zabezpečenia čistého a nerušeného vnímania zvuku, zariadenie indukčného slučkového zosilňovača. (zdroj: internet)

Kontakt

AudioCARE
Račianska 96 (Optimum park, budova E)
831 02 Bratislava

+421 948 217 032

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode